CENTRUM ROZLICZEŃ,
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO


Aktualne kursy walut :
3,7856 zł 4,2673 zł 3,8512 zł 4,7515 zł
[2019-01-09]
[2017-02-22]
Najważniejsze zmiany od 2017 roku w podatkach i ZUS [2016-11-08]
 1. Obowiązek przesyłania raportów JPK

  Od 01 lipca 2016 roku obowiązują przepisy dotyczące zobowiązań średnich przedsiębiorstw do przekazywania organom podatkowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 01.01.2017 r. dane te będzie przekazywać mały przedsiębiorca, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programu księgowego, natomiast od 01.01.2018 r. mikro przedsiębiorca. Ustalając status przedsiębiorcy na potrzeby JPK należy kierować się przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) wyróżnia następujące kategorie przedsiębiorców: mikro, mały, średni (art. 104-106 ww ust.) podmioty, które nie należą do żadnej z tych kategorii należy uznać jako duży przedsiębiorca. I tak,

  • średni przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

   • zatrudniał mniej niż 250 pracowników oraz

   • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. (przeliczone na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy art.107 ustawy o swobodzie dział gosp.)


  • mały przedsiębiorca, to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

   • zatrudniał mniej niż 50 pracowników oraz

   • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.


  • mikro przedsiębiorca, to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

   • zatrudniał mniej niż 10 pracowników oraz

   • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.


  Uwaga!!!

  Status przedsiębiorcy na potrzeby JPK trzeba ustalać po zakończeniu każdego roku rozliczeniowego. Comiesięczny raport JPK dla Vat należy składać do Ministerstwa Finansów do 25 miesiąca za miesiąc poprzedni.
 2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku

  Od 01.01.2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 000 zł brutto. (Dz. U. z 13.09.2016 poz. 1456, Rozporządzenie z dn. 9.09.2016 r.). Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku spowoduje zwiększenie najniższej podstawy wymiaru składek dla początkującego przedsiębiorcy. Od stycznia 2017 roku najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych przedsiębiorców wynosić będzie 600zł, tj. 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla przypomnienia, preferencyjna podstawa wymiaru składek przysługuje przedsiębiorcom przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności oraz nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy.
 3. Jednorazowa wartość transakcji gotówkowej nie może przekroczyć 15 000 zł.

  Od 1 stycznia 2017 r. ulega zmianie jednorazowa wartość transakcji gotówkowej. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekroczy równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walu obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, dokonywanie lub przyjmowanie płatności w każdym przypadku następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego. W związku ze zmianą w/w limitu nastąpiła zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie dział. gosp. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. I tak, zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jednogłośnie wskazuje, że w przypadku dokonania transakcji powyżej kwoty 15 000 zł bez pośrednictwa rachunku płatniczego podatnik ma obowiązek:

  • pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę różnicy ponad limit lub

  • w przypadku braku możliwości pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów, zwiększyć przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego /li>


 4. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT dla małych podatników od 01.01.2017 r. wynosi 15 %

  Ustawodawca przewidział od 2017 roku obniżenie stawki podatku dochodowego dla osób prawnych do 15% podstawy opodatkowania dla nowych i małych podatników. Według art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych małym podatnikiem jest podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku vat tj. brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonujemy według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł). Nowym podatnikiem natomiast jest ten, który rozpoczął działalność w 2017 roku, nie można zakwalifikować do nowych podatników podmiotów przekształconych.
 5. Dokumentacja cen transferowych 2016/2017

  Nowe przepisy przynoszą istotne zmiany odnośnie do dotychczasowego podejścia zarówno do zakresu podmiotowego obowiązku, jak i merytorycznej zawartości dokumentacji. Przepisy, które będą obowiązywać od 2017 r. (z wyjątkiem regulacji dotyczącej sprawozdań CIT-CBC, o których poniżej, obowiązujących już od początku 2016 r.), stanowią prawdziwą rewolucję w podejściu do zagadnienia dokumentacji cen transferowych.

  Co jest najważniejsze

  1. Zmiana definicji podmiotów powiązanych

   Przede wszystkim ustawodawca w istotny sposób zmienia definicję podmiotów powiązanych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ustawy o CIT za podmioty powiązane kapitałowo będziemy uważać tylko te, w których udział w kapitale innego podmiotu nie będzie mniejszy niż 25 proc., a nie jak dotychczas tylko 5 proc. Zatem spora część podatników posiadających obecnie dość niskie udziały w kapitale innych podmiotów nie będzie już traktowana jako podmioty powiązane i rygory w zakresie cen transferowych przestaną ich dotyczyć. Nie można jednak zapominać, że przepisy o powiązaniach osobowych, rodzinnych lub o charakterze gospodarczym takim jak kontrola czy zarządzanie itp. dotyczące podmiotów krajowych pozostaną bez zmian.

  2. Uzależnienie obowiązków od wielkości podatników

   Nowelizacja wprowadza nieistniejące dotąd rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podatników. Im większa skala działalności, tym więcej obowiązków. W konsekwencji najmniejsi podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln euro, nie będą musieli przygotowywać dokumentacji podatkowej.

  3. Przekroczenie progu to nowy obowiązek

   Przekroczenie progu 2 mln euro ma powodować powstanie obowiązku również w kolejnym roku podatkowym, nawet jeśli wysokość przychodów w roku, za który podatnik był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, była niższa. Oznacza to, że każdorazowe przekroczenie progu 2 mln euro przychodów lub kosztów spowoduje konieczność sporządzania dokumentacji przez co najmniej 2 kolejne lata podatkowe.

  4. Szczególne regulacje dla rajów podatkowych – bez zmian

   Dokumentacja ma być przygotowywana nie tylko do transakcji z podmiotami powiązanymi, ale również do transakcji lub innych zdarzeń, w których podatnik dokonuje płatności bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w raju podatkowym. Tak jak obecnie dotyczy to transakcji lub zdarzeń, których równowartość przekracza 20 000 euro. Odnosi się to także do dokumentowania umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub innych umów o podobnym charakterze, w których łączna wartość wkładów lub wartość umowy czy przedsięwzięcia przekracza wspomniane 20 000 euro. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to relacji z podmiotami powiązanymi, czy z niezależnymi. Obowiązki te odnoszą się do wszystkich podatników – również tych najmniejszych nieprzekraczających progu 2 mln euro przychodów lub kosztów.

  5. Terminy oraz dodatkowe sprawozdania

   Niezmieniony pozostanie termin do przedstawienia dokumentacji – na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej będzie musiała być przekazana w ciągu 7 dni od dnia jego doręczenia. Nowość! Od 2017 r. organy podatkowe lub kontrolne będą mogły zażądać dokumentacji do transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie będzie przekraczała ustawowych limitów. Może się tak zdarzyć, jeśli w ocenie organów zaistnieją okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo zaniżenia wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji. Wówczas podatnik będzie musiał przygotować dokumentację i przedłożyć ją w ciągu 30 dni od doręczenia żądania.

  • Nowe oświadczenie

   Dotychczas przepisy nie regulowały wprost, kiedy dokumentacja ma być przygotowana, wskazując jedynie termin jej doręczenia. Od 2017 r. ustawodawca nakazuje podatnikom składać oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej. Będą to musieli zrobić do dnia, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego. W praktyce może to oznaczać konieczność sporządzenia dokumentacji w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
  • Informacja o grupie

   Zgodnie z nowymi przepisami informacja o grupie powinna zostać przygotowana i dołączona do dokumentacji podstawowej nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy przez podmiot powiązany, który sporządził dokumentację grupową (obowiązek ten dotyczy podatników wykazujących ponad 20 mln euro przychodów lub kosztów). Warto wspomnieć, że w oświadczeniu o podatkowej nie ma obowiązku zawarcia grupowej.
  • Największe podmioty

   Od 2016 r. podmioty kwalifikujące się do składania sprawozdania CIT-CBC (czyli których skonsolidowane obroty wynoszą ponad 750 mln euro) będą musiały to robić w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego
  • Co ma zawierać CIT-TP

   Sprawozdanie to będzie składane na formularzu CIT-TP, w którym podatnik będzie musiał umieścić dużo informacji, od powiązań pomiędzy podmiotami, ich charakteru, wielkości, informacji o kraju, z którego pochodzi podmiot powiązany, poprzez dane na temat sektora działalności podatnika i profilu funkcjonalnego podmiotów, aż do dość szczegółowej informacji na temat samych transakcji. Trzeba będzie zaznaczyć w odpowiednich rubrykach rodzaj transakcji, ich wartość oraz jaki stanowią procent w porównaniu do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, a także informacje na temat państw, w których druga strona transakcji ma siedzibę. Co więcej, podatnik będzie musiał przekazać informacje na temat zaistnienia bądź zainicjowania w danym roku podatkowym tzw. restrukturyzacji biznesowej (a więc ewentualnej zmiany struktury, zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach i posiadanych aktywach) oraz informacji na temat ewentualnej wypłaty bądź otrzymania rekompensaty za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

   I. Przychody lub koszty przekraczają 2 mln euro

   Dwa warunki
   Dokumentację będzie należało przygotować, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

   1. przychody lub koszty podatnika przekroczą w roku poprzedzającym dany rok podatkowy równowartość 2 mln euro,

   2. podatnik realizował transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza określone progi wskazane w ustawie.

   Wartość progów zależy od skali działalności podatnika. Minimalny próg to równowartość 50 000 euro, a jego wartość rośnie wraz ze wzrostem przychodów osiąganych przez podatnika. Dla podatników osiągających np. przychody od 2 do 20 mln euro początkowy próg rośnie o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu osiągnięty ponad 2 mln euro.

   Spośród wszystkich nowo wprowadzonych obowiązków dokumentacyjnych zakres podstawowej dokumentacji podatkowej jest najbardziej podobny do dotychczasowego. Jednak został on znacznie rozszerzony.

   Co powinna zawierać nowa dokumentacja (tzw. dokumentacja podstawowa):

   • opis transakcji, wskazując jej rodzaj i przedmiot, a także dane finansowe dotyczące transakcji, w tym przepływy pieniężne,

   • dane identyfikujące podmioty powiązane,

   • analizę pełnionych funkcji, angażowanych aktywów oraz rodzajów ryzyka ponoszonego przez strony transakcji, w tym wskazanie również aktywów pozabilansowych

   • przedstawienie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienie algorytmu i sposobu kalkulacji rozliczeń, co oznacza wymóg przedstawienia bardziej dokładnych informacji niż tylko ogólny opis sposobu kalkulacji ceny (dla wielu podatników może się to wiązać z trudnościami z dostępem do tak szczegółowych danych),

   • przedstawienie opisu danych finansowych podatnika pozwalających na porównanie sposobu kalkulacji dochodu podatnika w rozliczeniach z podmiotem powiązanym z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

   • informacje o podatniku, w tym przedstawienie struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, otoczenia konkurencyjnego,

   • przedstawienie realizowanej przez podatnika strategii gospodarczej włącznie z opisem dokonanych przekształceń w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji biznesowej,

   • załączoną umowę dotyczącą transakcji,

   • załączone do dokumentacji porozumienie w sprawie podatku dochodowego dotyczącego dokumentowanej transakcji, jeśli takie zostało zawarte z zagranicznymi władzami podatkowymi.

   O innych znaczących zmianach można się postaramy się na bieżąco informować.

   Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć szczegółowych zmian dotyczących konkretnego rodzaju działalności pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów:
OD 01.04.2016 POSZERZYLIŚMY DZIAŁANIE NASZEJ FIRMY ! [2016-04-15]
Nasz adres:
PORĄBKA IWKOWSKA 113
Telefon:
Telefon: /+48/ 605-784-130
Telefon: /+48/ 531-947-390
Telefon: :/+48/ 570-704-744
E-mail:
centrumrozliczen@interia.pl
CENTRUM ROZLICZEŃ, KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Liczba Odsłon : 5730