Dofinansowanie dla właścicieli lasów w ARiMR – wnioski do 31 grudnia 2021 r

Dofinansowanie dla właścicieli lasów w ARiMR – wnioski do 31 grudnia 2021 r

22 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. O dofinansowanie mogą się  starać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wsparcie to nie przysługuje podmiotom, które reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym.

Właściciel lasu, który stara się o pomoc, powinien mieć nadany numer identyfikacyjny i zobowiązać się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z planem, który opracowuje nadleśniczy.

Grunty, na których planowana jest inwestycja, powinny być wpisane do ewidencji gruntów i budynków jako las. Powinien być też dla nich sporządzony uproszczony plan urządzania lasu lub wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Powierzchnia tych gruntów powinna wynosić co najmniej 10 arów i nie przekraczać 40 hektarów.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje
i można je otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.