Dotacje dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

Dotacje dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

Wnioski można składać do dnia 30.09.2021 r. w urzędach pracy właściwych terytorialnie.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000,00 złotych.

Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych
i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:

  • 11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo
  • 19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

oraz którego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

O dotację mogą ubiegać się także ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Dotacja nie będzie udzielana jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.