INWENTARYZACJA START

INWENTARYZACJA START

Zbliża się koniec roku, przypominamy o obowiązku sporządzenia remanentu !

W związku z tym informujemy, że obowiązek ten wynika z par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów oraz odpowiednio art. 20 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Zadanie przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych ciąży na wszystkich podmiotach prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zarówno przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, jak i ci prowadzący ewidencję przychodów opodatkowani ryczałtem, zobligowani są do sporządzenia remanentu na koniec roku.

Remanent ma na celu wewnętrzną kontrolę realnej wartości stanu magazynowego firmy. Uzyskane w ten sposób dane konfrontuje się z dokumentami potwierdzającymi ich ilość.

Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia tzw. spisu z natury, który powinien zawierać co najmniej:
• nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
• datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
• szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1,
• jednostkę miary,
• ilość stwierdzoną w czasie spisu,
• cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
• wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
• łączną wartość spisu z natury oraz
• klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
• podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).
Składniki ujęte w spisie z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu.
Przedsiębiorca powinien pamiętać również, że w przypadku, gdy firma nie ma na stanie towarów handlowych – wartość spisu z natury wynosi 0 zł – powinien on również zostać ujęty w księdze.
Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.
Ewidencji remanentu dokonuje się w danym roku podatkowym dwa razy. Najpierw jako remanent początkowy, który podlega wpisaniu jako pierwsza pozycja ewidencji, następnie jako remanent końcowy (na koniec roku podatkowego), który uwzględnia się jako pozycja ostatnia.

Kiedy sporządzamy remanent?
Spis z natury sporządza się w ściśle określonych sytuacjach:
• na koniec każdego roku podatkowego,
• na dzień 1 stycznia,
• w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• w momencie likwidacji działalności gospodarczej – w takim wypadku remanent obejmuje również wyposażenie,
• gdy następuje zmiana wspólnika,
• gdy mamy do czynienia ze zmianą proporcji udziałów,
• w momencie nakazu z jednostki podatkowej.
Dodatkowo przedsiębiorca może sporządzić remanent w dowolnej chwili, w trakcie trwania roku podatkowego dobrowolnie lub na wezwanie urzędu.

Jak wycenić składniki objęte spisem?
Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.
Natomiast spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu Tel. 531947390