MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 14 lipca decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania BONÓW DLA SAMOZATRUDNIONYCH

 

 •  Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:
  • Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:
  • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
  • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 • Wielkość wsparcia:
  • 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
  • Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

 

 • Przeznaczenie wsparcia:
  • pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
  • poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
  • w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł – wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

 

 • Rozliczenie bonu:
  • utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
  • złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
  • obowiązek poddania się kontroli.

 

 • Odzyskiwanie:
  • w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
  • dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

 

 • Wnioskowanie o bon:
  • złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków
  • umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
  • maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

 

 • Ocena wniosków:
  • według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
  • ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
  • możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

 

Aktualnie nie ma podanej dokładnej data składania wniosków. Należy śledzić aktualności na stronie internetowej rpo.malopolska. 

Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie. Po kliknięciu w link pojawi się strona logowanie, na której będzie możliwość założenia konta i złożenia wniosku dopiero gdy zostanie ogłoszona data naboru. Pojawiający się komunikat o zakończeniu naboru wniosków dotyczy Bonu Rekompensacyjnego.