Nabór wniosków w ramach podziałania 4.1.3. „Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D”

Nabór wniosków w ramach podziałania 4.1.3. „Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D”

Termin: od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r.

Cel: pomoc w ramach obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – obszar D.

Kwota pomocy:  50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pozostałe warunki:

– o pomoc może ubiegać się rolnik który posiada gospodarstwo rolne co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

– wielkość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro.

– prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, działalność nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych(nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

 

Pozostałe informacje chętnie udzielamy w Naszym Biurze zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl