Najważniejsze zmiany od lipca 2024 r.

Najważniejsze zmiany od lipca 2024 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 lipca 2024 r. nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na pełen etat, która wyniesie 4 300 zł brutto, natomiast wysokość minimalnej stawki godzinowej wyniesie 28,10 zł brutto za godzinę.

Minimalne wynagrodzenie przekłada się na różne świadczenia pracownicze, dlatego zmieni się wysokość:

 • odpraw,
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania pracowników,
 • wynagrodzenia za przestój,
 • dodatku za pracę w porze nocnej,
 • minimalnej podstawy zasiłku chorobowego.

Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców

W związku ze zmianą wynagrodzenia oraz stawki za godzinę pracy w 2024 roku wzrostowi ulegną również składki ZUS dla właścicieli działalności gospodarczych.

W przypadku tzw. małego ZUS-u podstawę wymiaru składek stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. Przedsiębiorcy korzystający z tego rozwiązania opłacają składki od podstawy wynoszącej 30% minimalnej płacy. Oznacza to, że podstawa oskładkowania wynosi:

 • 1 272,60 zł – za I półrocze 2024 r., czyli wysokość składek to 402,65 zł,
 • 1 290,00 zł – za II półrocze 2024 r., a więc wysokość składek to 408,16 zł.

Nowa podstawa zasiłku chorobowego od kwoty minimalnego wynagrodzenia (4 300 zł)

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi co najmniej 86,29% minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że od lipca do grudnia 2024 roku wyniesie – 3 710,47 zł.

Wysokość zasiłku zależy od indywidualnej sytuacji i wynosi:

 1. 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu),
 2. 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu) – jeśli nie można pracować z powodu:
 • wypadku przy pracy,
 • choroby zawodowej,
 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • choroby w czasie ciąży,
 • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

 • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo
 • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.