NOWY JPK_VAT JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020

NOWY JPK_VAT JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020

Informujemy, iż nowy JPK_VAT zacznie obowiązywać dla wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych) od 1 października br.

Deklaracja i ewidencja, w postaci pliku JPK_VAT będzie wysyłana tak, jak obecnie pliki JPK_VAT. Deklaracje kwartalne pozostaną, ale rozliczający się kwartalnie będą składać ewidencje VAT za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału.

Konieczność oznaczania w nowej strukturze JPK V7 określonych towarów i usług będzie wymagał skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów, wyłącznie po stronie sprzedawców, tak by poprawnie oznaczyć je w pliku JPK V7. W wydanej przez MF broszurze informacyjnej wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia:

 •     GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 •     GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 •     GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
 •     GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 •     GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 •     GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 •     GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
 •     GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,
 •     GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 •     GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
 •     GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 •     GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 •     GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia GTU będą pojawiały się w części ewidencyjnej nowego pliku JPK V7, dla każdej faktury z osobna. Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z różnych grup, konieczne będzie oznaczenie kilku kodów GTU. Technicznie oznaczenie kodu GTU polega na wskazaniu liczby “1” przy danym GTU w JPK V7. W przypadku, gdy faktura dokumentuje sprzedaż innego towaru lub usługi, nieobjętej obowiązkiem oznaczania GTU, nie wprowadza się żadnych oznaczeń – pola pozostają puste.

Obowiązek oznaczania kodów GTU będzie dotyczył sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r.  Dokumenty dotyczące okresów wcześniejszych nie będą podlegały obowiązkowemu oznaczeniu.