Nowy nabór wniosków  w Stowarzyszeniu "Na Śliwkowym Szlaku" od 26 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.

Nowy nabór wniosków w Stowarzyszeniu "Na Śliwkowym Szlaku" od 26 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym szlaku’’  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2022 na podjęcie działalności gospodarczej oraz nr 9/2022 na rozwijanie działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny operacji nr 8/2022

Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej lub małego przetwórstwa – 4 sztuki.

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy.

Wsparcie w wniosku o przyznanie pomocy nr 8/2022 udzielane jest w formie: ryczałtu (premii). Intensywność pomocy – 100 %

Zakres tematyczny operacji nr 9/2022

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa – 1 sztuka.

Wsparcie w wniosku o przyznanie pomocy nr 9/2022 udzielane jest: w formie refundacji.
Intensywność pomocy – 70 %

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r. (termin składania wniosków upływa 9 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00)

Wnioski należy składać  osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: 32-861 Iwkowa 759 (Iwkowa – Stadion IVA IWKOWA) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wymagane dokumenty należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD lub pendrive – również w 2 egzemplarzach, zgodnych z wersją papierową).

 

Wszelkie szczegółowe informacje, warunki oraz wymagane wnioski dostępne są na stornie internetowej http://www.nasliwkowymszlaku.pl