ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, od 2004 r. mogą, niezależnie od swojej formy prawnej (w szczególności fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe)  starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w skrócie OPP.

Status OPP oznacza stan prawny organizacji, która:

 • spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego oraz
 • uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskaniem statusu OPP musza wystąpić z wnioskiem do KRS o jego nadanie. Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS.

Główną zaletą posiadania statutu OPP jest możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych. Jednocześnie wiąże się to z koniecznością wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów. Statut OPP wyklucza możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Organizacja, która otrzymała status pożytku publicznego, potwierdzony wpisem do KRS nie musi tego zgłaszać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informacje o organizacjach, które znalazły się w rejestrze przed 30 listopada danego roku przekazywane są między działami administracji. W grudniu można sprawdzić, czy organizacja znalazła się na liście.

Podmioty, które dopiero otrzymały wpis, muszą pamiętać o zgłoszeniu do urzędu skarbowego numeru konta, na które przekazywany będzie 1% podatku. Numer rachunku zgłasza się na formularzu NIP-8. Organizacje mają na to czas do końca czerwca roku następującego po roku podatkowym

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie status OPP może uzyskać organizacja działająca w sferze pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełniająca warunki określone w ustawie.

 

 STATUT OPP

Nie ma wzorcowego statutu organizacji pożytku publicznego. Są tylko pewne określone warunki wymienione w art. 20 i art. 21 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogólnie warunki dotyczą informacji o:

 • celach i sposobach realizacji celów;
 • przeznaczeniu całego dochodu organizacji na działalność statutową;
 • konieczności powołania organu kontroli wewnętrznej niezależnego od zarządu;
 • wymaganiach wobec członków organu kontroli wewnętrznej (m.in. muszą to być osoby, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem i niepowiązane z żaden sposób z członkami zarządu np. nie mogą być spokrewnione),
 • wymaganiach wobec członków zarządu (muszą to być osoby, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem),
 • zabezpieczeniach dotyczących wyprowadzania majątku organizacji poza organizację.

Najpierw trzeba sprawdzić czy statut organizacji spełnia wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnośnie starania się o nadanie statutu organizacji pożytku publicznego. Jeśli wymagania są spełnione to nie trzeba zmieniać statutu. Jeśli nie, musimy dokonać zmian dostosowując go do przedstawionych wymagań.

 

REJESTRACJA OPP

Wniosek o rejestrację statusu OPP składa się z urzędowych formularzy oraz z załączników. Rodzaj składanych formularzy zależy od tego, czy starająca się o status organizacja musiała po swoim utworzeniu zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy nie.

Organizacje, które są już zarejestrowane w KRS, składają następujące formularze:

 • KRS-Z20
 • KRS-W-OPP

Organizacje, które nie miały obowiązku rejestracji w KRS, składają następujące formularze:

 • KRS-W21
 • KRS-W-OPP

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie członków organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz nie pozostawania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu,
 • oświadczenie członków zarządu o niekaralności,
 • oświadczenie członków zarządu, że cały dochód organizacji jest przekazywany na działalność pożytku publicznego,
 • oświadczenie członków zarządu, że działalność gospodarcza (o ile organizacja ją prowadzi) jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej,
 • dokumenty potwierdzające, że organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat,
 • statut – składamy jedynie wówczas, kiedy organizacja zmieniła zapisy statutowe, dostosowując je do wymogów ustawy;

Organizacja, które ubiega się o nadaniu statusu OPP nie ponosi związanych z tym opłat sądowych.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OPP mają obowiązek opublikować sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe (bez konieczności zamieszczania uchwały zatwierdzającej) w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w terminie:

 • do 15 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
 • do 30 listopada – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.

Sprawozdanie zatwierdzone przez odpowiednie władze organizacji musi być przyjęte najpóźniej do końca szóstego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

Publikacja sprawozdań w bazie i umieszczenie ich na stronie internetowej to dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z faktu posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Poza tym OPP, tak jak każda inna organizacja, musi jeszcze przesłać sprawozdanie finansowe do szefa KAS, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą to do KRS.

Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek sporządzić i ogłosić dwa rodzaje sprawozdań rocznych: merytoryczne i finansowe. Obowiązują dwa wzory sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego:

 • sprawozdanie podstawowe – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód powyżej 100 tys. zł
 • sprawozdanie w wersji uproszczonej – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód do 100 tys. zł.

Roczne sprawozdanie merytoryczne sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Natomiast obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają OPP, jeśli spełniają łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:

 • realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz
 • otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt. 1 w wysokości co najmniej 100 000 zł oraz
 • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.

Jak można zauważyć rejestracja OPP nie jest skomplikowana. Gorąco zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe do skorzystania z tej możliwości.

 

Informacje pochodzą ze strony internetowej:

https://poradnik.ngo.pl/kto-i-na-jakich-warunkach-moze-otrzymac-status-opp

gdzie można znaleźć więcej szczegółów dotyczących organizacji pożytku publicznego.