Polityka poufności

Polityka poufności

Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego Sp. z o.o. i osoby ją reprezentującą zobowiązują się do nieprzekazywania i nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę klienta/uczestnika, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiemy się w trakcie i po realizacji usługi niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła.

Powyższa deklaracja dotyczy w szczególności nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego Sp. z o.o. zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której ta informacja lub źródło dotyczy.

Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego Sp. z o.o. zobowiązuje się ujawniać informacje, o których mowa w niniejszej polityce poufności, jedynie tym pracownikom, współpracownikom i doradcom Stron, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji projektu.

Polityka poufności nie będzie miała zastosowania do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

 • są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;
 • są znane danej Stronie przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowaniem oferty lub zostały uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem, bez ograniczeń do ich ujawniania;
 • zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
 • zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, że podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji;
 • zostały uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych z przygotowaniem oferty.

Polityka Poufności dotyczy również danych potrzebnych do przygotowania oferty.

W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego Sp. z o.o. zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą dotyczące firmy Klienta – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

Informacje poufne obejmują w szczególności:

 1. Dane identyfikacyjne uczestników usługi:
  • wszelkie informacje tworzące dane osobowe uczestnika usługi,
  • informacje dotyczące wieku, kwalifikacji uczestników,
  • innych danych niezbędnych do wykonania usługi.
 2. Informacje handlowe:
  • stosowane ceny na wyroby, koszty wytworzenia wyrobów, ceny zakupów materiałów i akcesoriów,
  • informacje dotyczące bazy dostawców i odbiorców materiałów, usług i innych oraz stosowanych cen,
  • wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,
  • informacje dotyczące rozmów z kontrahentami, w tym z partnerami zagranicznymi.
 3. Informacje ekonomiczno-finansowe lub inne posiadające wartość gospodarczą:
  • informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz źródeł finansowania,
  • informacje dotyczące organizacji jednostki i jej stanu prawnego oraz umów z udziałowcami,
  • informacje n/t stosowanych systemów zarządzania,
  • informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń, sposobów motywacji i wynagradzania pracowników,
  • dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
  • informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,
  • informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów,
  • informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,
  • informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,
  • informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych oraz lokalizacji aktywów jednostki, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe, pieczęcie, klucze itp.