Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego z siedzibą w Porąbka Iwkowska 113, 32-862 Porąbka Iwkowska, NIP: 8691770028
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi. Przetwarzamy dane osobowe także w trakcie realizacji różnorodnych innych działań. W każdym przypadku dokładamy wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych osobowych był bezpieczny i spełniał najwyższe standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie. Podejmujemy także działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazywane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO.

  Ponieważ dokumentacja wytworzona przez Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego, stanowi wartość archiwalną, informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji.

§ 2. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Wszelkie Dane Osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne. Podane nam dane osobowe przetwarzane są przez naszych pracowników działających w imieniu Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego, którzy muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań. Podane nam dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 2. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 5. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3. PLIKI COOKIES

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 3. Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 4. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci wobec nas następujące żądania:

 1. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 2. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

  Posiadasz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak – posiadasz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji o:

  • celach przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane ujawniliśmy lub ujawnimy;
  • w miarę możliwości – planowanym okresie przechowywania danych osobowych;
  • Twoich prawach wobec przetwarzania oraz o prawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • źródle pochodzenia danych;
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  Ponadto posiadasz prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, pod warunkiem jednakże, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

 3. Prawo do sprostowania danych osobowych

  Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych

  Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:

  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
  • jeśli cofnąłaś/-e wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych;
  • jeśli wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu realizacji zadania publicznego i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • jeśli wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego;
  • jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;
  • jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Pomimo zgłoszonego żądania, nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia Twoich danych osobowych:

  • jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z nałożonego na nas prawnego obowiązku lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • dla celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na warunkach RODO, jeśli usunięcia danych osobowych miałoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Przysługuje Ci także prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu danych, a w zamian żądać ograniczenia przetwarzania;
  • my nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, jednak są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo realizacji zadania publicznego, do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

  W trakcie ograniczenia przetwarzania, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, zaś dalsze przetwarzanie możliwe będzie tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 6. Prawo do przenoszenia danych

  W przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody albo w celu wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Ponadto masz prawo żądać przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

 7. Prawo do sprzeciwu

  W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo w celu realizacji zadania publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) przysługuje Ci prawo sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych do tych celów. W pozostałych przypadkach, możemy Twoje dane przetwarzać tylko wówczas, gdy wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 5. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas narusza postanowienia RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-196 Warszawa, infolinia: 606-950-000.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rejestracja konta internetowego, a także kontaktowanie się z naszymi pracownikami w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że osoba zainteresowana zapoznała się i akceptuje reguły przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Zaktualizowana wersja Polityki prywatności będzie publikowana na stronie internetowej.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszego dokumentu należy kierować na adres e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Porąbka Iwkowska 113, 32-862 Porąbka Iwkowska. Na podane dane kontaktowe prosimy również kierować wszelkie oświadczenia, w których korzystają Państwo z uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych.