POŻYCZKI DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

POŻYCZKI DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Pragniemy poinformować, iż od 1 lipca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o unijne pożyczki płynnościowe dla MŚP. Pożyczki zostały uruchomione w ramach realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Płynności Finansowej. Mogą się o nie ubiegać małopolscy przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pandemii koronawirusa.

Nabór wniosków prowadzony przez MARR S.A. jest realizowany w ramach dwóch Funduszy Pożyczkowych:

 • „Wsparcie ze środków EFRR i budżetu państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie: link
 • „Pożyczka dla Start-Upów wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie: link

Informacje o pożyczce:

 1. Wysokość pożyczki na cele płynnościowe nie może być niższa niż 10 tys. zł i przekroczyć kwoty 500 tys. zł.
 2. Pożyczki udzielane mogą być MŚP, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub są nią zagrożone.
 3. Pożyczka może być przeznaczona na wsparcie płynności MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, w szczególności na
  •  wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  •  zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  •  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  •  zaopatrzenie w towary i surowce, półprodukty itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 4. Pożyczka nie może być udzielona na koszty, na które wnioskodawca otrzymał wsparcie z innych projektów.

Warunki udzielania pożyczki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 1,98%-4,98% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym)
 • preferencyjne oprocentowanie 0,98% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pożyczki jest:

 • wskazanie przeznaczenia pożyczki zgodnego z regulaminem,
 • posiadanie zdolności spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej,
 • uzyskanie pozytywnej oceny wiarygodności
 • uzyskanie pozytywnej oceny spłacalności zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 • uzyskanie pozytywnej oceny zaproponowanych zabezpieczeń pożyczki,
 • akceptacja wzoru umowy pożyczki oraz innych warunków przyznania pożyczki.

Pożyczka może zostać przeznaczona na:

 • przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.
 • przedsięwzięcia płynnościowe mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowe

Pożyczki na cele określone w ust. 2 mogą być udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r. (data zawarcia umowy pożyczki).

Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.