PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW - nabór 2024r.

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW - nabór 2024r.

Ile mogę otrzymać?
 1. Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 000,00
 2. Pomoc jest wypłacana w dwóch ratach:
 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy = 140 000,00zł,
 • druga rata wynosi 30% kwoty pomocy = 60 000,00zł.
Na co mogę przeznaczyć pozyskane środki?
 1. Pomoc przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 2. W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W ramach tych środków trwałych uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:
 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe.
Dla kogo?
Dla osób, które:
a) mają od 18 do 40 lat;
b) rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
c) posiadają numer identyfikacyjny (ewidencja producentów rolnych);
d) posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
e) złożyły biznesplan oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależnie od daty zawarcia umowy.
Gdzie i do kiedy składać wnioski?
 1. Od 19 czerwca 2024r. do 16 sierpnia 2024 r. włącznie.
 2. Wnioski można składać TYLKO drogą elektroniczną za pomocą systemu ARiMR, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).
źródło: www.gov.pl