Premie dla młodych rolników- OGŁOSZENIE NABORU 2023

Premie dla młodych rolników- OGŁOSZENIE NABORU 2023

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór na premię dla młodych rolników. Działanie to ma zachęcić młodych i nowych rolników. Wsparcie to dotyczy rozpoczynania i rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

W ramach inwestycji uwzględnia się:

– inwestycje budowlane wykorzystywane do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych bądź przygotowania ich do sprzedaży,

– zakup nieruchomości rolnych,

– zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcych,

– zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.

Warunki jakie musi spełnić osoba aby otrzymać tą dotację:

  1. W dniu złożenia wniosku beneficjent ma nie więcej niż 41 lat,
  2. rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku,
  3. najpóźniej w terminie 13 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha; bądź którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 15 000,00 € i nie większa niż 150 000,00 €
  4. powierzchnia użytków rolnych stanowić ma co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej),
  5. przedłożenie biznesplanu w zakresie wytwarzania nieprzetwarzanych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie,
  6. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub stażu pracy w rolnictwie

 

Osoba, która otrzymała premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 nie kwalifikuje się do wsparcia.

Wsparcia nie przyznaje się również, jeżeli małżonek młodego rolnika:

  1. otrzymał premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 lub
  2.  rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy.

Nabór premii dla młodych rolników przewiduje się od 30 czerwca do 31 lipca 2023 r.

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach tej inwestycji jest w formie bezzwrotnej premii w wysokości 200 000 zł wypłacana w dwóch ratach.

Kto jest młodym rolnikiem?

– osoba która nie ukończyła 41 roku życia,

– osoba która nie rozpoczęła działalności rolniczej wcześniej  niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku

Przez „Rozpoczęcie działalności rolniczej” rozumie się :

– nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich
– złożenie wniosku o płatności bezpośrednie
– skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW
– prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej
– ubezpieczenie w KRUS jako rolnik

 

Więcej szczegółów na temat programu dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/premie-dla-mlodych-rolnikow9