Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamację dotyczącą szkolenia lub usługi doradczej można złożyć do 7 dni od ukończenia szkolenia lub skorzystania z usługi doradczej, pocztą elektroniczną lub na piśmie do właściciela Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego (zwanym dalej Usługodawcą).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • nazwę szkolenia,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
  • dane osoby składającej reklamację,
  • powód reklamacji,
  • ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.
 3. Reklamacji podlega:
  • niewykonanie usługi szkoleniowej lub usługi doradczej w ustalonym terminie,
  • częściowe wykonanie usługi szkoleniowej lub usługi doradczej powstałe z winy Usługodawcy,
  • niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej lub usługi doradczej.
 4. Usługodawca ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji, po czym skutecznie informuje Składającego reklamację o swojej decyzji (mailowo, telefonicznie lub listownie).
 5. W przypadku uznania roszczeń, Usługodawca zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia lub wykonania usługi doradczej (których dotyczy reklamacja) na własny koszt.
 6. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji pokrywa Składający reklamację.