Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamację dotyczącą szkolenia lub usługi doradczej należy składać do 7 dni od ukończenia szkolenia lub usługi doradczej pocztą elektroniczną lub na piśmie do właściciela Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • nazwę szkolenia,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
  • dane osoby składającej reklamację,
  • treść reklamacji (powód reklamacji),
  • ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.
 3. Reklamacji podlega:
  • niewykonanie usługi szkoleniowej i usługi doradczej w ustalonym terminie,
  • częściowe wykonanie usługi szkoleniowej i usługi doradczej powstałe z winy Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego,
  • niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej i usługi doradczej.
 4. Po złożeniu reklamacji Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego ma 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego w sprawie reklamacji.
 5. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia lub usługi doradczej, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.
 6. Właściciel Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamację o swojej decyzji.
 7. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.