Restrukturyzacja małych gospodarstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20

Restrukturyzacja małych gospodarstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramachnabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 (PROW) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jaką kwotę i na jaki cel można uzyskać wsparcie?

60 000 bezzwrotnej premii dla małych gospodarstw rolnych na zakup ziemi, inwestycje budowlane, zakup maszyn lub zwierząt, wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w tym inwestycje w środki trwałe, restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy

Wnioski można składać od  31 marca – 30 czerwca 2021.

Kryteria przyznania pomocy:

  • Rolnik będący osobą fizyczną lub prowadzący działalność rolniczą.
  • Premia może być przyznana danej osobie i na dane gospodarstwo tylko raz
  • W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne czy odrębne gospodarstwa.
  • Wnioskodawca, który prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro;
    w przypadku operacji realizowanych w ramach obszaru A nie uwzględnia się produkcji trzody chlewnej,
  • przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.

więcej informacji  wraz z dokumentami aplikacyjnymi znajdą Państwo  na stronie https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 605-784-130

Mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl