Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o czyste powietrze

Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o czyste powietrze

 

Program Czyste Powietrze – program wspierający finansowanie wymiany źródeł ciepła

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Wersja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Wersja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Wersja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

– 10 000 zł

Dodatkowo generalne zmiany w  kwestii:

 • Uproszczenie wniosku o dotację. WFOŚiGW nie ma już obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy, od których zależała wielkość dotacji. Dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów mogą być zbierane w formie oświadczeń. Poniesione koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, lecz także rachunkami imiennymi.
 •   Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skraca się z 90 do 30 dni.
 • Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 • Dotacja dotyczy tylko inwestycji w budynkach już istniejących, tj. oddanych do użytku.
 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych przed złożeniem wniosku. Jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła. Beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.
 • Okres trwałości inwestycji wydłużono z 3 do 5 lat od daty zakończenia inwestycji. W tym czasie NFOŚiGW lub jego oddział wojewódzki może dokonać kontroli przedsięwzięcia i prawidłowości eksploatacji budynku.
 • Zrezygnowano ze skomplikowanego podziału pomocy finansowej na dotacje i pożyczki, których wysokość była uzależniona od stopniowanego poziomu dochodów. W tej chwili program pomocy ma formę dotacji lub dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. W tym celu włączono do programu sektor bankowy, w którego placówkach będzie możliwa dystrybucja dotacji.
 • Minimalna kwota dotacji wynosi 3000 zł. Nie będzie wypłacana dotacja mniejsza od tej kwoty, chyba że dotyczy ona źródła ciepła.
 1. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez organ samorządu nie przekracza kwoty:
 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.