WAŻNE ZMIANY W ZASIŁKACH OD 26.04.2023 r. - o tym musisz wiedzieć!!!

WAŻNE ZMIANY W ZASIŁKACH OD 26.04.2023 r. - o tym musisz wiedzieć!!!

Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 641 (zwana „ustawą zmieniającą”) mającej na celu wdrożenie dyrektywy unijnej „work life balance” zostały dokonane zmiany w świadczeniach pieniężnych  wypłacanych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa od 26 kwietnia 2023 r.

Do najważniejszych zmian należy:

  • Zwiększenie łącznego wymiaru urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka.

Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni dotyczy ojca dziecka. Wniosek o ten urlop ojciec składa u pracodawcy i może go wykorzystać jednorazowo lub na 5 dowolnych części do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Urlop ten płatny będzie w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Ważne!

– Jeżeli złożyłeś wniosek o urlop rodzicielski w całości lub w podziale na części i dnia 26.04.2023 nie rozpocząłeś korzystania z niego możesz złożyć nowy wniosek do pracodawcy o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach.

  • Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego,

Według nowych przepisów jest możliwość złożenia tzw. Długiego wniosku o zasiłek macierzyński wypłacanego w wysokości 81,50% podstawy wymiaru składek. Warunkiem skorzystania z tej formy zasiłku jest złożenie pisemnego wniosku o zasiłek macierzyński nie później niż w terminie do 21 dni po porodzie. Wysokość tego świadczenia nie dotyczy dodatkowego urlopu dla ojca dziecka (tj. 9 tygodni na podst. Art.30a ust 1 ustawy zasiłkowej)

Ważne!

– Jeśli pobierasz zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na dzień 26.04.2023 r., masz prawo do zasiłku na nowych zasadach. Aby otrzymać zasiłek w nowej wysokości 81,5%, musisz złożyć wniosek między 26 kwietnia a 17 maja 2023 r. W przypadku braku złożenia wniosku, zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługuje od 26 kwietnia 2023 r. do zakończenia urlopu.

-Osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego (albo jego części) od 2 sierpnia 2022 roku do 25 kwietnia 2023 roku mają możliwość złożenia wniosku o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w nowym wymiarze. – ojcowie składajcie wnioski!

  • Skrócenie czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Został skrócony czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika ojca. Dotychczas były to 24 miesiące, lecz obecnie jest na to 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

  • Dodatkowy urlop opiekuńczy

Dodatkowy urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 5 dni. Zgodnie z planem ustawodawcy ma on zostać wykorzystany do sprawowania dodatkowej opieki dla członka rodziny lub po prostu osoby zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym z poważnych względów medycznych. Urlop ten jest bezpłatny

Ważne!

Za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu opiekuńczego zasiłek chorobowy nie przysługuje

W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.