2020 - najważniejsze zmiany podatkowe

2020 - najważniejsze zmiany podatkowe

ZMIANY PODATKOWE 2020 ROK

I. Podatniku pamiętaj, iż od 01.01.2020 roku wchodzą w życie sankcje za zapłatę faktury na rachunek spoza tzw. białej listy VAT – rzetelnych podatników. W takim przypadku – jeżeli kwota zapłaty przekracza 15 tys. zł – nie będzie można zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów i podatnik podlega tzw. solidarnej odpowiedzialności za zaległości w VAT. Sankcji będzie można uniknąć informując fiskusa o przelewie na konto spoza “białej listy” za pomocą formularza ZAW-NR.

Składając ZAW-NR:
• Możesz zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT
• Oraz jesteś zwolniony od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.
Na powiadomienie odpowiedniego urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu płatności na numer rachunku spoza „białej listy” masz 3 dni od daty przelewu.

 

II. W 2020 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która przewiduje zmiany w ustawach o CIT i PIT. Wprowadzają one tzw. ulgę na złe długi. Nowe przepisy przewidują możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Na dłużnika zostanie nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

 

III. W bieżącym roku zmianie ulegnie limit dla małych podatników z obecnie obowiązującego limitu sprzedaży 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nie zmienią się natomiast zasady przeliczania limitu. Nadal trzeba będzie uwzględnić średni kurs NBP ogłaszany na pierwszy dzień października poprzedniego roku – w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2020 r. małymi podatnikami w PIT/CIT będą przedsiębiorcy, u których wartość przychodu brutto nie przekroczyła w 2019 r. kwoty 8 mln 747 tys. zł.

Status małego podatnika w PIT/CIT oznacza możliwość:
• kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego,
• jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro,
• stosowania obniżonej stawki CIT (9%) – po spełnieniu dodatkowych warunków.

 

IV. 1 marca 2020 zacznie obowiązywać Prosta Spółka Akcyjna. PSA można będzie założyć od 20 czerwca 2020 roku, już teraz jednak warto by osoby rozważające prowadzenie działalności w   tej formie przystąpiły do jej szczegółowej analizy, poznały wady jak i zalety nowej formy prowadzenia działalności

Nowy rodzaj spółki (PSA) ma sprawić, że polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć firmę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności. Główne cechy prostej spółki akcyjnej to: 1 zł kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, elektronizacja procedur – np. możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji.

Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną bądź więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

PSA nie może jednak zostać założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do założenia PSA niezbędne jest:
• zawarcia przez założycieli umowy spółki;
• ustanowienia organów wymaganych przez ustawę lub umowę
• pokrycia kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie wymaganej przez ustawę tj. 1 zł
• wpisu spółki do właściwego rejestru

Umowa spółki może zostać zawarta:
• elektronicznie – wystarczy wypełnienie formularza dostępnego w systemie teleinformatycznym (na portalu S24); ten sposób założenia spółki jest bardzo szybki – trwa maksymalnie 24 godziny, ale wówczas akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym,
• w formie aktu notarialnego – jest to forma niezbędna w przypadku wkładów niepieniężnych; jeżeli akcjonariusze wniosą wkłady niepieniężne w postaci świadczenia pracy lub usług, to w umowie niezbędne jest określenie rodzaju i czasu ich świadczenia.

W przypadku prostej spółki akcyjnej nie obowiązuje zasada surowości statutu. Oznacza to, że w umowie – poza wymaganymi elementami – mogą znaleźć się również inne zapisy. W odróżnieniu od spółki z o.o. i akcyjnej, do PSA nie trzeba wnosić przed rejestracją wkładów ponad minimalną wysokość kapitału akcyjnego, czyli 1 zł.

Powstanie PSA wymaga również uzyskania wpisu do KRS. Wniosek składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.

 

V. W trakcie trwania 2020 roku wchodzą w życie zmiany w VAT, m.in. likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K i VAT -27. Zamiast tego przedsiębiorcy będą składali nowe pliki JPK_VAT.

• Od 1 kwietnia 2020 nowy obowiązek będzie obejmował dużych podatników
• Od 1 lipca 2020 zmiana ta będzie obejmować pozostałych podatników.

Podatnicy, którzy obecnie rozliczają się miesięcznie, będą przesyłać rozbudowane pliki JPK_VAT co miesiąc, w dotychczasowym terminie, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Podatnicy, którzy obecnie rozliczają się kwartalnie, będą przesyłać:

• pliki JPK_VAT, w części dotyczącej ewidencji VAT – za pierwszy i drugi miesiąc kwartału,
• nowy rozszerzony JPK_VAT, który zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2020 r. – za trzeci miesiąc kwartału.

 

VI. Kogo dotyczy mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę dokonywana przez nabywcę zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, kiedy:

• sprzedają lub nabywają towary lub usługi “wrażliwe”, czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, i jednocześnie,
• kwota należności ogółem z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł.

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli zapłacisz za fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” z pominięciem tego mechanizmu, tj. bez użycia specjalnego komunikatu przelewu, nie będziesz mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.
Jeżeli jednak na fakturze, która powinna zostać opłacona w mechanizmie podzielonej płatności, nie ma właściwego oznaczenia (tj. „mechanizm podzielonej płatności”), sankcja w postaci wyłączenia płatności z kosztów uzyskania przychodów nie ma zastosowania.

 

VII. Kolejne zmiany w podatku CIT wiążą się z powrotem papierowych deklaracji CIT-8. Ta regulacja jednak obowiązuje już od 25 października – od tego momentu część podatników może składać deklaracje CIT-8 w wersji papierowej. Dotyczy to podatników, którzy osiągają dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie zatrudniają pracowników. Możliwość złożenia papierowej deklaracji CIT-8 obowiązuje także dla dochodów uzyskanych w 2018r.
Zmiana w tej kwestii to spore ułatwienie dla podatników, którzy mogą skorzystać z możliwości złożenia papierowej deklaracji. Tym samym nie muszą płacić za podpis kwalifikowany.

 

Więcej informacji w naszym biurze lub pod numerami tel.: 605-784-130, 531-947-390, 570-507-744 oraz na stronach internetowych:

Kinga Bodek