ZMIANY PODATKOWE 2021

ZMIANY PODATKOWE 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami podatkowymi, które wchodzą w życie

dniem 1 stycznia  2021 roku !

Podpisane przez Prezydenta akty prawne dnia 28.11.2020r.:

1) nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,

2) nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

I.                Estoński CIT w Polsce od 2021 roku

Głównym założeniem pierwszej ustawy jest wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. możliwości rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Ustawa zawiera rozwiązania adresowane do tej grupy przedsiębiorców, która z uwagi na słabszą pozycję konkurencyjną i związane z tym m.in. mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego nie może rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem.

Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna której:

  • Przychody roczne nie przekraczają 100 mln złotych,
  • Udziałowcami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne,
  • Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach,
  • Zatrudnia co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność),
  • Przychody pasywne ( tzn. bez wkładu pracy) nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • Ponoszą nakłady inwestycyjne (ułatwienia dla podatników małych, rozpoczynających działalność a także tych, którzy wybiorą nowy system w 2021 r.).

UWAGA!!! Wszystkie kryteria muszą być spełnione jednocześnie !!!

Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat (jednie w przypadku dwóch pierwszych lat obowiązywania nowego systemu, nie będzie to weryfikowane)

Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.

II.           CIT od spółek komandytowych i inne zmiany

Druga ustawa wprowadza m.in. opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

Zmiany, obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji, przewidują też m.in., że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

  • Spółki komandytowe zapłacą podatek CIT od 1 maja 2021 r.
  • Stawka 9% podatku CIT będzie mogła być stosowana przez podatników, których przychody nie przekroczą 2 000 000 euro

III. PIT DLA MŁODYCH

Obecnie obowiązujące regulacje zakładają, że ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT) oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia

(tj. umowa zlecenia wymieniona w art. 13 pkt 8 ustawy PIT ), otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W wyniku nowelizacji, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla młodych zostanie poszerzony. W efekcie zmian ulgą zostaną objęte dodatkowo przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Ustawodawca wprowadza zmiany z początkiem 2021 r., w związku z tym, młodzi podatnicy, czyli osoby do 26 roku życia skorzystają z tej preferencji podatkowej już od 2021 roku. Nowe rozwiązanie mają bowiem zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.

IV. Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej oznacza, że podatnicy będą mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 360 zł. Na dotychczasowych zasadach będą mogły korzystać z niej osoby, działające w krajach takich jak :

Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja, Norwegia, Belgia, Kanada, Dania, Australia, Austria, Słowenia których dochody nie przekroczą kwoty 8 tys. zł.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w:

(1) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

(2) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

(3) ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

(4) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

(5) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

(6) ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym;

(7) ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

(8) ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw;

(9) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

(10) ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw;

(11) ustawie z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy należą:

(1) objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie dopełni obowiązków informacyjnych;

(2) wprowadzenie do systemu prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek;

(3) podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT 9% stawki podatku z 1,2 mln euro do 2 mln euro;

(4) przedłużenie okresu obowiązywania preferencji podatkowych, które zostały wprowadzone do systemu prawnego w związku z epidemią COVID-19;

(5) ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej – podatnicy będą mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł;

(6) rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz modyfikację wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

(7) zwiększenie limitu przychodów przesądzającego o możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. euro do 2 mln euro);

(8) modyfikację zasad szacowania wartości transakcji;

(9) rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;

(10) rozszerzenie zakresu treści lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze;

(11) określenie szczegółowych zasad przekazywania 1% podatku należnego, które znajdą zastosowanie jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii.

Ta nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem !!! :

  1. 1 pkt 18–30, art. 2 pkt 22–32, art. 3 pkt 9–13, art. 9, art. 10, art. 12, art. 18, art. 19 oraz art. 23 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  1. 4 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu !!!