Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W dniu 2 kwietnia 2020 r. został ogłossozny nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zatrudniających co najmniej jednego pracownika.

Cel pożyczki:

  • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
Kto może otrzymać:
  • MIKROPRZEDSIĘBIORCA, który prowadził działalność przed dniem 1 marca 2020 r.

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).
Kto udziela:
  • Starosta (działający w jego imieniu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności
Wysokość pożyczki:
  • pożyczka jest udzielana jednorazowo ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski
Spłata pożyczki:
  • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
  • Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Możliwość umorzenia pożyczki:
  • na wniosek mikroprzedsiębiorcy – pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. wskazanego we wniosku o udzielenie pożyczki.

Wnioski do pobrania na stronie: https://brzesko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka