Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z ZUS!

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z ZUS!

Nabór dofinansowania trwa od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł , maksymalna to 299 00 zł brutto

Termin realizacji projektu od dnia podpisania umowy nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem
elektromagnetycznym;
3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym

4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji
powietrza;
6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki
chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9) środki ochrony indywidualnej.

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania
formalne:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości
ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania,
do którego został zobowiązany.

Do przygotowania  i wysłania wniosku potrzebne będą:

1. Wszystkie oferty planowanych do zakupu maszyn i urządzeń , oraz oferty handlowe na działania inwestycyjne  – oferty muszą zawierać:

a) nazwę i adres oferenta,
b) nazwę, typ i model przedmiotu inwestycji, urządzenia,
c) liczbę przedmiotów inwestycji, urządzeń lub usług, ich jednostki miary oraz jednostkowe
ceny brutto w PLN,
d) oświadczenie, że przedmiot inwestycji lub urządzenie jest „fabrycznie nowe” lub inne
stwierdzenie jednoznacznie to potwierdzające,
e) rok produkcji lub wytworzenia, który nie może być wcześniejszy niż poprzedzający rok
złożenia wniosku albo oświadczenie, że przedmiot inwestycji, urządzenie będzie
wytworzone po złożeniu zamówienia,
f) parametry techniczne,
g) warunki dostawy,
h) warunki gwarancji,
i) warunki serwisu – o ile z charakteru przedmiotu inwestycji wynika, że powinien być
zapewniony (w przeciwnym wypadku na ofercie musi znaleźć się adnotacja „nie dotyczy”),
j) wizualizację (jeżeli jest taka możliwość).

2.Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ocean ryzyka zawodowego wykonana przez BHPowca ( dla danego stanowiska na który zakupiony ma być sprzęt)

3. CEiDG

4. Dokumentacja zdjęciowa która pokazuje jak wygląda aktualna praca na stanowisku które będzie dofinansowane

5. Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu

6. Informacje o  adresie przechowywaniu sprzętów ewentualnie, jeśli wnioskodawca jest właścicielem do dokument potwierdzający własność jeżeli nie to np. umowę najmu lub dzierżawy lokalu

7. Umowę spółki cywilnej i wszystkie aneksy do tej umowy, jeżeli zostały zawarte – gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna;

8. Zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON – gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, osoba prowadząca gospodarstwo rolne oraz w każdym przypadku, gdy te numery nie wynikają
z dokumentów rejestrowych

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Naszym biurem rachunkowym.