Ruszył nabór w zakresie inwestycji dotyczących obszaru C

Ruszył nabór w zakresie inwestycji dotyczących obszaru C

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024r. trwa nabór w zakresie obszaru C – dotyczący inwestycji w sferze rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach poddziałania I.10.2 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólne Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej.

Pomoc przyznawana jest jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie.

Wsparciu będą podlegały w szczególności operacje polegające na:

 1. dociepleniu ścian zewnętrznych,
 2. dociepleniu dachu lub stropu,
 3. zakupie świetlików dachowych,
 4. dociepleniu podłóg,
 5. zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
 6. zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 7. zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
 8. zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 9. zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

Maksymalna wielkość pomocy udzielona beneficjentowi wynosi 200 000,00 zł. Wsparcie przyznawane jest w:

 1. formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta,
 2. wysokości do 65%

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl