Dofinansowanie działań płatnika składek z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2021.01

Dofinansowanie działań płatnika składek z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2021.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Wnioski można składać od 1 czerwca 2021 do 30 czerwca 2021 r.

Dofinansowaniu podlegają sprzęty i maszyny, które mieszczą się w obszarach technicznych takich jak m.in: bezpieczeństwo instalacji maszyn i urządzeń, urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami,oświetlenie miejsc pracy, urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne

ochrona przed energią elektryczną, środki ochrony indywidualnej itd.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki.

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

więcej informacji  wraz z regulaminem konkursu na stronie zus: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01