Dotacja na wymianę dachu budynku gospodarczego pokrytego eternitem –trwa nabór wniosków do 15 listopada 2022

Dotacja na wymianę dachu budynku gospodarczego pokrytego eternitem –trwa nabór wniosków do 15 listopada 2022

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Kto może uzyskać dotacje?

Dotacje może uzyskać osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub przyznano jej płatności bezpośrednie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, jeżeli:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem modernizowanego budynku;
  • ma nadany numer identyfikacyjny ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • jest pełnoletnia.

Jaki jest zakres wsparcia?

Wsparcie udzielane jest na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;
  • Realizacja nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zawieranej z dyrektorem oddziału regionalnego ARiMR, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025;
  • Wsparcie obejmuje wymianę pokrycia dachu na całym budynku gospodarczym;
  • Wnioskodawca zobowiązuje się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie udziela się na budynkach służących do produkcji rolniczej tj. obory, chlewnie, kurniki, stodoły, wiaty – służące do przechowywania zboża, słomy, siana, maszyn rolniczych itp., garaże służące do przechowywania ciągników, urządzeń rolniczych, budynki wielofunkcyjne – część budynku wykorzystywana jest dla zwierząt a część na magazyny rolnicze, inne pomieszczenia służące produkcji rolniczej.

Wsparciem nie będą obejmowane budynki: mieszkalne, stolarnie, warsztaty samochodowe, garaże przeznaczone na samochody osobowe, budynki handlowo- usługowe, inne budynki nie służące do produkcji rolniczej np. zakłady fryzjerskie.

Jaka jest wysokość dotacji na wymianę pokrycia dachu?

Wsparcie na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest wyniesie maksymalnie 20 000 zł na jednego beneficjenta. Na taką kwotę mogą liczyć rolnicy, którzy pozbędą się eternitu z dachu o powierzchni 500 m2. Wysokość dotacji przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową, która stanowi 40 zł/m2.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Wsparcie jest wypłacane po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE, udostępnionego pod adresem  https://epue.arimr.gov.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARIMR pod podanym linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022