Limity podatkowe i księgowe na 2022 rok

Limity podatkowe i księgowe na 2022 rok

Przypominamy o obowiązujących limitach podatkowych na 2022 rok:

 

  LIMITY PODATKOWE I KSIĘGOWE
15 000,00zł maksymalna wartość transakcji między firmami, które mogą być rozliczane gotówkowo.
20 000,00zł kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.
200 000,00zł kwota rocznego obrotu (przychodów), do której obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT
 LIMITY DLA CELÓW PODATKOWYCH W 2022 R.
230 000,00ZŁ        (50 tys €) limit jednorazowej amortyzacji dla firm posiadających status małego podatnika i przedsiębiorców w pierwszym roku działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych
2 000 000,00€    (9 188 200,00zł) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2 000 000,00€    (9 188 200,00zł) obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
2 000 000,00€   (9 188000,00zł) mały podatnik CIT/PIT, wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
200 000€               (918 820,00zł) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacanego kwartalnie
W  2022 r. CIT stawkę preferencyjną w wysokości 9% mogą stosować w 2022 roku podatnicy których:
-przychody za 2021 r. nie przekroczą 9 188 000 zł brutto, tj. wraz z należnym VAT   (2 mln euro po kursie z 1 października br.),
-bieżące przychody w 2022 r. nie przekroczą 2 mln euro netto, bez należnego VAT (po kursie z 3 stycznia 2022 r.).
  LIMIT DLA CELÓW VAT
1 200 000,00€       (5 513 000 zł) mały podatnik VAT wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT)
LIMITY INTRASTAT
4 000 000,00 zł próg podstawowy w przywozie
2 000 000,00 zł próg podstawowy w wywozie
65 000 000,00 zł próg szczegółowy w przywozie
120 000 000,00zł próg szczegółowy w wywozie
CENY TRANSFEROWE
10 000 000,00 zł w przypadku transakcji towarowej
10 000 000,00 zł w przypadku transakcji finansowej
2 000 000,00 zł w przypadku transakcji usługowej
2 000 000,00 zł w przypadku innej transakcji
20 000 € dla rajów podatkowych
OBOWIĄZKOWEMU BADANIU BIEGŁEGO REWIDENTA PODLEGAJĄ JEDNOSTKI KTÓRE SPEŁNIŁY CO NAJMNIEJ 2 z 3 WARUNKÓW
2 500 000€            (11 498 500,00 zł) suma aktywów bilansu
5 000 000€         (22 997 000,00 zł) przychody netto ze sprzedaży
średnioroczne zatrudnienie pracowników przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób

Jeśli ktoś z Was przekroczył limit i potrzebuje konsultacji zapraszamy do kontaktu zarówno osobiście, telefonicznie jak i mailowo.

Numery telefonów: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390

Adres e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl