Informacja o trwającym naborze wniosków w ramach KPO

Informacja o trwającym naborze wniosków w ramach KPO

Przypominamy o trwającym naborze z działania 3 – wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury.

Nabór trwa do 5 lutego 2024 r.

Wsparcia udziela się na zakładanie lub rozwój działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury na obszarach wiejskich, o którym mowa w rozporządzeniu wdrożeniowym.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31 października 2025 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest:

1)     rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich;

2)     rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego;

3)     rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

4)     rolnikiem lub małżonkiem rolnika, podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;

5)     rolnikiem będącym producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;

6)     osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb,

Forma udzielania wsparcia

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do:

– 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osób fizycznych będących młodymi rolnikami;

– 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osób fizycznych niebędących młodymi rolnikami;

– 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osoby fizycznej uprawnionej do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł, zaś minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 20 000 .