Nabór wniosków o wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – do 500 tys. złotych wsparcia

Nabór wniosków o wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – do 500 tys. złotych wsparcia

Od 7 lipca do 21 października br. można składać wnioski o wsparcie w ramach działania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Kto może starać się o wsparcie?

O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca działający jako: osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo:

1) wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z następujących zakresów:

– działalność usługowa związana z rolnictwem;

– działalność usługowa związana z leśnictwem;

– działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych;

– działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;

– działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykonywanych technologii cyfrowych.

W przypadku usług związanych z rolnictwem i leśnictwem, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

2) podejmuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z następujących zakresów:

– działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych;

– działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;

– działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykonywanych technologii cyfrowych.

3) jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia celu;

4) ma nadany numer identyfikacyjny.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do:

1) 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

– działalności usługowej związanej z rolnictwem;

– działalności usługowej związanej z leśnictwem;

– działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,

2)  65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

– działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,

– działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Więcej informacji znajduje się na stronie : https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej—nabor-30-listopada-do-13-stycznia-2021-r