WNIOSEK „CZYSTE POWIETRZE PLUS” – NOWE NAJWAŻNIEJSZE ZASADY obowiązujące od 15.07.2022 r.

WNIOSEK „CZYSTE POWIETRZE PLUS” – NOWE NAJWAŻNIEJSZE ZASADY obowiązujące od 15.07.2022 r.

Poniżej przedstawiamy dla Państwa najważniejsze zmiany dotyczące Programu „Czyste Powietrze Plus”:

1. Możliwość otrzymania zaliczki przed rozpoczęciem zadeklarowanych prac modernizacyjnych do 50% kosztów całej inwestycji.

Warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie zaliczki (prefinansowania) jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy lecz nie bezpośrednio do właściciela domu jednorodzinnego. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

2. Zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodenizacyjne w przypadku osób o najniższych dochodach – dofinansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł. Warunkiem skorzystania z Programu Czyste Powietrze Plus są progi dochodowe. Z zaliczki będą mogli skorzystać beneficjenci (osoby składające wniosek) kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o właścicieli domów których przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi :

  • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym – podwyższony poziom dofinansowania,
  • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym- najwyższy poziom dofinansowania.

Te dwie grupy w programie Czyste Powietrzu Plus będą mogły otrzymać o 10 tys. wyższą maksymalną kwotę dotacji. Będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. dla osób w przedziale podwyższonego poziomu dofinansowania i 79 tys. zł dla grupy beneficjentów z najwyższym poziomem dofinansowania.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE PLUS?

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie ze strony WFOŚiGW– z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go  ręcznie oraz i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem dedykowanego punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze Plus zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

SKRÓCENIE OKRESU ROZPATRZENIA WNIOSKU

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem zostaje przekazana zaliczka na konto wykonawcy, czyli nawet 50% przyznanej wartości dotacji. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego ma za zadanie złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl