Zmiany w PIT 2020 !!!

Zmiany w PIT 2020 !!!

1.Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek:

Istotną zmianą w rozliczeniach za 2019 r. (w PIT składanych w roku 2020) jest nowa skala podatkowa. Ogólnie rzecz biorąc, od 2020 roku, zamiast 18-procentowej stawki podatku będzie obowiązywać 17-procentowa. Zmieni się również sposób obliczania podatku.

Ze względu na to, że przepisy weszły w życie 1 października 2019 roku, czyli w trakcie bieżącego roku (2019), w rozliczeniach PIT za 2019 rok stosuje się 17,75-procentową stawkę podatku.

 Kwota zmniejszająca podatek w rozliczeniach PIT za 2019 r. wynosi:

  • 1 420 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
  • dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł: 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł;
  • dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł – 548 zł 30 gr;dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł – 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł;
  • dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

 

2. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia – zwolnienie z PIT:

Podatku nie płacą osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Powyższą ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

Uwaga! Za 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie w 2019 obowiązuje przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia 2019 r.

Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Przy wyższych zarobkach, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł – za rok 2020, 35 637 zł – za rok 2019) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

 

3. Wyższe koszty uzyskania przychodu z pracy:

Jedną ze zmian w PIT za 2019 rok są wyższe koszty uzyskania przychodu. Ponieważ odpowiednie przepisy weszły w życie w październiku 2019 r., inne będą koszty uzyskania przychodu w PIT za 2019 rok (składanych w 2020), a inne w PIT za 2020 (składanych w 2021).

Obecnie podstawowe koszty uzyskania przychodu wynoszą 250,00zł, a podwyższone 300,00zł.

 

4. Mikrorachunek podatkowy – zastąpi numery kont urzędów skarbowych:

Mikrorachunek podatkowy, to indywidualny rachunek podatkowy każdego podatnika. Od 1 stycznia 2020 r. tylko za jego pomocą można dokonywać wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Stare numery rachunków urzędów skarbowych zostaną zastąpione mikrorachunkiem. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić, korzystając z generatora na stronie MF (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego). Indywidualny rachunek podatkowy zawsze będzie taki sam, nawet w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego czy nazwiska.

 

5. Nowy termin składania PIT-28 za 2019 rok:

PIT-28 należy obecnie złożyć najpóźniej do 28 (29) lutego, a jeżeli ostatni dzień lutego jest dniem wolnym od pracy, to do pierwszego dnia roboczego po nim następującego. W roku 2020 będzie to 2 marca. Zmiana ta jest związana usługą Twój e-PIT (wypełnianie zeznań rocznych podatników przez skarbówkę), która jest dostępna od 15 lutego. Do tej pory skarbówka wypełniała za podatnika PIT-37 i PIT-38, natomiast od 2020 ma również przygotowywać PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

 

6. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej w rocznym PIT za 2019:

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków kwalifikowanych poniesionych w roku 2019 na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków określa się na podstawie faktur.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które obejmuje ulga termomodernizacyjna, odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

7. Nowa ulga w PIT – darowizna na cele edukacyjne (kształcenie zawodowe):

W PIT za rok 2019 po raz pierwszy będzie można odliczyć darowiznę przekazaną na cele kształcenia zawodowego. Darowiznę na cele edukacyjne mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową (PIT-37), ryczałtem (PIT-28) lub podatkiem 19-procentowym (PIT-36L). Odliczyć można darowizny przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które są: kompletne; zdatne do użytku; młodsze niż 12 lat. Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu. Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Aby móc odliczyć darowiznę na cele kształcenia zawodowego, należy ją przekazać:

  •  publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Mogą to być między innymi: pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe – o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, szkoły artystyczne.
  • M publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, czyli, placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego, umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

8. Rozliczenie kryptowalut na PIT-38 zamiast PIT-36:

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane są do przychodów z kapitałów pieniężnych, a nie z innych źródeł, jak było w poprzednim roku. Nawet jeśli podatnik uzyskuje przychody z kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to należy je zakwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych. Czyli rozliczyć na PIT-38.

 

9. Pozostałe zmiany w rozliczeniach PIT za 2019 rok:

 • Ulga na IKZE – maksymalne odliczenie ulgi na IKZE za rok 2019 wynosi 5 718 zł.
 • Sprzedaż nieruchomości nabytej od spadkodawcy – zmiana dotyczy 5-letniego okresu uprawniającego do zwolnienia z podatku. Od 2020 roku podatku od sprzedaży nieruchomości nie zapłacimy, jeśli między nabyciem nieruchomości przez spadkodawcę a sprzedażą przez spadkobiercę minęło co najmniej 5 lat. Wcześniej ten okres był liczony od dnia nabycia przez spadkobiercę.
 • Ulga mieszkaniowa – podatku ze sprzedaży nie zapłacimy, jeśli w ciągu trzech lat dochód ze sprzedaży przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. Wcześniej były na to dwa lata.
 • Nowy sposób rozliczenia straty podatkowej – straty poniesione w 2019 roku można rozliczyć w PIT 2019 albo w pięciu następujących po sobie latach podatkowych, z tym że kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% straty. Korzystającej z tej możliwości po raz pierwszy za 2019 r. stratę można odliczyć jednorazowo do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50% w jednym roku).
 • Nowe stawki karty podatkowej na 2020 r. – odnajdziemy je w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług.

 

10. Twój e-PIT dostępny dla większej liczby podatników:

Jednym z planów Ministerstwa Finansów w kwestii rozliczenia podatkowego PIT 2020 jest umożliwienie skorzystania z usługi Twój e-PIT większej liczbie podatników. Sprzyjać ma temu możliwość rozliczenia PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe będą samodzielnie rozliczać podatników. Niestety nic się nie zmienia w kwestii automatycznego stosowania odliczeń takich jak ulga na leki lub ulga na internet.

 

Agnieszka Bednarek

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji po numerem tel: 605-784-130, 531-947-390, 570-507-744 lub pod adresem centrumrozliczen@interia.pl